doc. dr. Samo Drobne,
univ. dipl. inž. geod.

UL FGG, Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin

Prodekan za izobraževalno področje

Doc. dr. Samo Drobne je habilitiran na UL FGG za področje geodezije in geoinformatike. Na FGG predava predmete s področij statistike, geografskih informacijskih sistemov in geoinformatike ter prostorskih analiz v GIS. Njegove raziskovalne teme obsegajo operacijske raziskave v prostorskih sistemih, prostorske analize v GIS ter sisteme za podporo odločanju v prostoru. Nedavno je imel več predavanj o modeliranju in vrednotenju funkcionalnih območij ter regij tudi na tujih univerzah (Savitribai Phule Pune University, Pune, Indija; Xiamen University and Chinese Academy of Sciences, Xiamen, Kitajska; Universidad Politechnica de Cartagena, Cartagena, Španija). Kot prodekan za izobraževalno področje med drugim nosi odgovornost za zagotavljanje pogojev za izvajanje študijskih programov, za reden potek izobraževalnega dela in za načrtovanje in usmerjanje organizacije ter izvedbe študija na fakulteti. Iz njegovega programa je razvidno, da se bo zavzemal za boljšo prehodnost in skrajšanje študija na fakulteti – predvsem s prilagajanjem dejanskih obveznosti študentov in z dosledno uporabo spletne učilnice, kjer bodo študentom na voljo vse potrebne informacije o predmetih. Meni, da je z jasno podanimi pogoji pri predmetih mogoče izboljšati uspešnost in kakovost študija. Zavzemal se bo za več mednarodnih študentskih izmenjav, s pomočjo zgodnejšega načrtovanja odhoda naših študentov v tujino, večjo prilagodljivost pri priznavanju v tujini opravljenih obveznosti in s širitvijo nabora predmetov, ki jih tuji študentje lahko izberejo pri nas. Poleg tega bo načrtoval spremembe v načinu izvedbe strokovnih predmetov – predvsem s povečanjem obsega praktičnega dela oz. dela na primerih, s pogostejšim vključevanjem gostov iz prakse v izvedbo študijskih programov, ter s sodelovanjem študentov v praksi. Prepričan je, da so ustrezno ovrednoteni rezultati študentskih anket lahko primeren pripomoček pri načrtovanju in usmerjanju organizacije in izvedbe študija.

doc. dr. Simona Savšek,
univ. dipl. inž. geod.

UL FGG, Katedra za geodezijo

Prodekanja za študentske zadeve

Doc. dr. Simona Savšek je na UL FGG zaposlena kot visokošolska učiteljica na Katedri za geodezijo. Habilitirana je za področje geodezije in geoinformatike, svoje pedagoško poslanstvo pa uresničuje na izobraževalnih področjih, kot so temeljna geodetska in detajlna izmera, precizna terestrična izmera, standardi v geodetski merski tehniki, terensko projektno delo in vodenje katastra GJI. V pedagoškem procesu želi študente izobraziti v samostojne, kompetentne in zaposljive kadre. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno v pregradno inženirstvo s celovitim monitoringom za spremljanje stabilnosti in morebitnih premikov pregradnih objektov. Njeno strokovno delo v okviru katedre je osredotočeno predvsem na spremljanje stabilnosti kritične infrastrukture, kot so hidroelektrarne, nuklearna elektrarna Krško in testne geodetske izmere za geomehanske analize, npr. predor Šentvid, stene gradbene jame na Bavarskem dvoru v Ljubljani ipd.

Kot prodekanja za študentske zadeve želi povezovati zahteve in pričakovanja študentov ter možnosti, ki jih ima fakulteta za zagotavljanje kakovostnega študija. Prepričana je, da je študent lahko uspešen, če je ustrezno motiviran in ima zagotovljene dobre pogoje za študij, delo in bivanje. Tako se namerava zavzemati za zagotavljanje čim kakovostnejših študijskih razmer ter za izboljšanje neformalnih oblik izobraževanja in druženja. Želi si, da bi pedagoško osebje s študenti vzpostavilo čim boljši odnos, ki bo temeljil na zaupanju, odprti komunikaciji, odgovornosti in kreativnosti. Rada bi motivirala tutorje študente za aktivno in odgovorno delo s študenti. Prizadevala si bo za zagotavljanje vključenosti študentov na vseh področjih delovanja fakultete, saj bodo tako študenti lahko soustvarjali poslanstvo in podobo fakultete. V okviru promocijske dejavnosti za dvig kakovosti in prepoznavnosti FGG v javnosti in medijih bo skrbela za organizacijo dogodkov, kot so Dan odprtih vrat, Informativa, informativni dnevi in tehniški dnevi. V povezavi s Kariernim centrom UL se bo zavzemala za organizacijo delavnic in strokovnih predavanj z namenom kariernega usposabljanja študentov. Na dogodke bodo skušali povabiti predstavnike uspešnih podjetij iz prakse in naše nekdanje študente s prepoznavno karierno potjo doma in v tujini. V vlogi koordinatorke programa Erasmus+ se bo zavzemala predvsem za večjo mobilnost naših študentov, za študijske izmenjave in za praktično usposabljanje v tujini. Študente želi motivirati za sodelovanje v študentskih projektih in študentskih društvih. Kot predsednica Odbora za Prešernove nagrade se bo zavzemala za strokovno, neodvisno in pravično presojo predloženih del ter za nagrajevanje izjemnih del, ki presegajo običajne študijske dosežke. Želi postati »študentski most« med pedagogi in nami študenti. Vsem študentom UL FGG želi uspešno in ustvarjalno študijsko leto, uredništvu Študentskega mosta pa veliko zanimivih člankov in naklonjenih bralcev.

prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov,
univ. dipl. inž. grad.

UL FGG, Katedra za preizkušanje materialov in konstrukcij

Prodekanja za gospodarske zadeve

Prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov je na prvostopenjskih študijih UNI GR, UNI VOI in OG v prvem letniku nosilka predmeta Gradiva, v drugem letniku pa študentom VOI predava predmet Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi. Na MA GR študiju je nosilka izbirnega predmeta Napredna gradiva.

Naloge prodekanje za gospodarske zadeve so zapisane v Pravilih UL FGG. Poleg prodekanske funkcije je tudi članica in predsednica Upravnega odbora UL FGG ter članica različnih komisij UL FGG. Tukaj so tako izpostavljeni le cilji, povezani z izboljšanjem pogojev za študij.

Prof. dr. Bokan-Bosiljkov se namerava zavzemati za finančnopodporo, namenjeno vsem oblikam izboljšanja kakovosti študija na UL FGG, npr. za strokovne ekskurzije, vzpostavitev novih laboratorijev, nabavo najnovejših programov in njihovo dostopnost vsem študentom UL FGG ipd. Podpirala bo izvedbo internih razpisov za nakup najnovejše laboratorijske opreme in učil ter najnovejše strokovne in znanstvene literature (standardi, učbeniki, znanstvene monografije…) za knjižnico UL FGG v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. V obdobju 2017–2021 je načrtovana celostna obnova druge velike predavalnice v stavbi na Jamovi 2 (predavalnica II/6). Poleg tega naj bi postopoma obnovili vse originalne stole in mize v predavalnicah UL FGG, ki jih je oblikoval Niko Kralj in predstavljajo izjemno dediščino slovenskega industrijskega oblikovanja. Študenti lahko preko svojega predstavnika v Upravnem odboru UL FGG aktivno sodelujemo pri tovrstnih projektih ter s svojimi komentarji in predlogi vplivamo na izbor najbolj optimalnih rešitev.

prof. dr. Matjaž Dolšek,
univ. dipl. inž. grad.

UL FGG, Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo

Prodekan za raziskovalno in mednarodno področje

Prof. dr. Matjaž Dolšek s študenti sodeluje na vseh treh stopnjah študija. Na prvi stopnji ga najprej srečamo pri predmetu Uvod v gradbeništvo, kasneje, v tretjem letniku pa še pri predmetu Osnove potresnega inženirstva. V višjih letnikih in na tretji stopnji študija poučuje predmete s področij dinamike in projektiranja konstrukcij ter analize potresnega tveganja. Že na drugi stopnji študija, predvsem pa na tretji se mu zdi izredno pomembna povezanost učiteljevega pedagoška in raziskovalnega dela. Tako na fakulteti izvajajo temeljne in aplikativne raziskave s poudarkom na zagotavljanju optimalne funkcionalnosti in trajnostnega razvoja grajenega okolja. Raziskovalci in učitelji FGG so vključeni v 7 programskih skupin, približno 15 nacionalnih projektov in več kot 20 različnih mednarodnih projektov.

Kot prodekan za raziskovalno in mednarodno področje si želi okrepitve raziskovalne dejavnosti na fakulteti, predvsem pa izboljšanje njene raziskovalne odličnosti in mednarodne prepoznavnosti. Zavzemal se bo za vključevanje najboljših študentov v raziskovalno delo na projektih in programskih skupinah. Spodbujati namerava tudi organizacijo mednarodnih dogodkov na naši fakulteti, optimizacijo pedagoške dejavnosti na UL FGG in sodelovanje raziskovalcev s področij različnih znanstvenih ved znotraj UL FGG.

Ravno raziskovalna odličnost in vpetost učiteljev v mednarodno skupnost se mu zdita ključni za uspešen prenos znanj iz najnovejših raziskav v študijske programe, s čimer si želimo na fakulteti zagotoviti dolgoročno odličnost. Zelo pomembno se mu zdi, da bi študentje in učitelji našli skupen interes pri raziskovalnemu delu.

prof. dr. Žiga Turk,
univ. dipl. inž. grad.

UL FGG, Katedra za gradbeno informatiko

Prodekan za razvojno področje

Skrb za kakovost je v vsakem podjetju in ustanovi nadvse pomembna naloga. Slednje potrjuje razvoj premišljenih sistemov kakovosti, npr. ISO 9000. To nalogo na FGG opravlja prodekan, ki nosi odgovornost za kakovost in razvoj. Skuša zagotoviti sistematičen okvir vsesplošnih prizadevanj za izboljšanje na vseh področjih. Pri tem sodeluje s Komisijo za kakovost in razvoj, v kateri sodelujeta tudi dva študenta, od letos pa tudi več strokovnjakov iz gospodarstva. V procese na FGG uvajajo pristop DMAIC, ki pravi, da je treba kakovost najprej D – definirati, potem M – meriti, A – analizirati izmerjeno, nato I – izboljšati in C – kontrolirati.

Najpomembnejši procesi na FGG so seveda pedagoški. Pri definiciji kakovosti je zaželena tudi pomoč študentov in njihove ideje, kako bi slednjo merili; na analize pa pričakujejo čim boljši odziv. Vsako leto pripravijo o celotnem procesu poročilo, pri katerem sodelujemo tudi študenti.

Poleg zagotavljanja kakovosti se prodekan ukvarja tudi z razvojnimi vprašanji in pobudami. Aktualna so razmišljanja o prenovi študija v enovit študij 5+0. V želji primerljivosti slovenskega diplomata z npr. nemškim je potrebno tudi spremljanje dogajanja v tujini, predvsem v srednjeevropskem prostoru. Formalna priznanja za kakovost FGG se namreč pridobiva skozi domače in mednarodne akreditacije.

Nenazadnje je prodekan odgovoren tudi za analizo tveganj, torej ne le za ideje, kako biti še boljši (saj je FGG že sedaj dobra fakulteta), ampak tudi za predvidevanja, kaj bi šlo lahko narobe in predstavlja potencialno škodo za FGG. Na podlagi tega prodekan predlaga ukrepe za zmanjšanje možnosti škode in njenih posledic, kar je prav tako ena izmed nalog uprave podjetij in projektnih vodij, o čemer se učimo tudi študentje.